Katja Benevol Gabrijelčič

SAMOSTOJNA PREVAJALKA
FREELANCE TRANSLATOR 
TRADUTTRICE LIBERA

Navigator O meni - About me Slovenski glosarji Slovarji in glosarji Druge povezave Babilon Publikacije Teorija prevajanja Forum prevajalcev Katja Benevol Gabrijelcic

tel: +386 1 5657980
gsm: +386 41 739513
fax: +49 89 24439452
fax: +1 603 6975518
(US customers only)

Socialna varnost

abidespoštovati obveznostiabide by the obligations 
abolitionodprava ovirabolition of obstacles 
abusezloraba  
accessionzakon o pogojih pristopa (EU)act concerning the conditions of accession 
accordpravice in ugodnosti, ki jih imajorights and benefits accorded to 
achievementuresničevanje ciljevachievement of the objectives 
acquis communautaireacquis communautaire (pravni red EU)  
actv skladu s postopkom... sprejmeacting in accordance 
act(ki) nastopajo v svojem imenu, vendar na račun ...acting in his or its own name but on behalf of 
actuallydejansko ponujena delovna mesta;offers of employment actually made 
adequateuživati primerno raven nadomestil iz socialnega zavarovanja.enjoy an adequate level of social security benefits.….socialnih prejemkov
advanceddodatno izobraževanje za strokovne kadreadvanced programmes for specialist personnel 
advancementpospešiti (pomagati) njegovo socialno napredovanjepromoting his social advancement 
advantagessocialne in davčne ugodnostisocial and tax advantages 
advertisingobjavljanje prostih delovnih mestadvertising of vacancies 
affairspravosodne (pravosodje) in notranje zadevejustice and home affairs 
affectprizadeti  
affectposega v pravicoaffect the right of.. 
affectškoditiadversely affect 
affordzagotovitiprotection should be afforded 
aggregationseštevanje  
agreementSporazum o socialni politiki;Agreement on Social Policy 
aimje namenjenoaims at 
alleviateomiliti  
allocatepostopki določanja in dodeljavanja dopustaallocating and determining such leave 
allocationrazdelitev mandatovallocation of seats 
alternatenamestnikalternate member 
applicableneposredno veljavendirectly applicable 
applicationizvajanje,uporaba  
applyizvajati določila, predpiseapply provisions 
apprenticeshipvajeništvo  
appropriateprimeren, ustrezen smotrn  
approximationzbliževanje zakonodajeapproximation of laws 
arbitrationarbitražno sodiščearbitration board 
arisepravice in obveznosti po ..rights and obligations arising from 
ariseki izhajajo iz

(temeljijo na)

arise out of: 
arrangementsukrepi, ureditev  
assertuveljaviti svojo identitetoassert its identity 
assetsrazpoložljivo premoženje (stečajna masa)available assets 
assignmentsorganizira strokovne obiske in izmenjaveorganise visits and assignments 
assistancesocialna podporasocial assistancesocialna pomoč
assistancezdravstvena nega in socialna podporamedical and social assistance 
attachpravice, povezane s/zright attaching thereto 
attainuresničiti, doseči  
attainmenturesničevanje  
attendant onki sodijo k zaposlitvibenefits attendant on 
authorityKomisijaThe high authority 
auxiliarypravica je pomožnaThe right is auxiliary in relation 
availabilityaktivno na razpolago za delo ali za poklicno usposabljanjeactive availability for work or for vocational training 
balanceduravnovešen gospodarski in socialni razvojbalanced economic and social development 
balanceduravnoteženo zastopstvobalanced representation 
basissezonsko, priložnostno ali z nepolnim delovnim časomon a seasonal , casual or part-time basis 
beimetibe in possession 
bepravica naj temeljiIt is to be a right based on 
behaviourrazvoj vedenjskih vzorcevthe development of behaviour structures 
benefitstarostne pokojnine, invalidnine in družinske pokojnineold-age invalidity or survivors' benefits 
benefitnadomestila v gotovini ali v naravithe benefits in cash or kind 
benefitpavšalna nadomestilaflat-rate benefits 
bind o.s.zavezati se, obvezovati se  
bindingzavezujoča v celotibinding in its entirety 
bodyjavni upravni organi (telesa)public administrative bodies 
bodyupravna, vodstvena ali nadzorna telesa (organi)administrative , governing or supervisory bodies 
bodyskupni organi ali telesajoint bodies or institutions 
bodyposebni pogajalski odborspecial negotiating body'telo
boostspodbujati njihovo povnovno integracijoboost their reintegrationvključevanje
brake(biti, pomeniti) resna zavora (ovira)act as a serious brake 
bringobrnite se na Evropsko sodiščebring before the Court of Justice 
bringsproti popravljati in dopolnjevatibring up to date 
carezdravstvena negahealth care 
castoddani veljavni glasovivotes validly cast 
chairpredsedovati  
changesindustrijska preobrazba (prestrukturiranje)industrial changes 
charterListina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev,community charter of the fundamental social rights of workers, 
choiceopravljajo delo po svoji izbiri;pursue the activity of their choice 
citizenshipdržavljanstva Unijea citizenship of the union; 
clearanceposredovanje prostih delovnih mestvacancy clearance 
clearanceposredovanje prostih delovnih mest in iskalcev zaposlitveclearance of vacancies and applications for employment 
closelyčim bolj demokratičnoas closely as possible to the citizen. 
co-determinationsoodločanje  
co-existencesobivanje različnih nacionalnih sistemovco-existence of different national systems 
cohesionsocialna povezanostsocial cohesion 
combinationsočasne razvojne spremembecombination of developments 
comeki ne sodi v okvir določilnot coming within the provisions 
commitmentzaveza, obveznost  
communicateKomisiji poslaticommunicate to the Commission 
communityEvropska skupnost za premog in jekla (ESPJ).European Coal and Steel Community( ECSC) 
compatiblezdružljiv  
competentpristojni javni upravni organcompetent public authority 
competitions svobodno konkurenco.with free competition 
competitivenesskonkurenčnost  
compilezbirati določene statistične podatkecompile certain statistics 
completionuresničitev notranjega trgacompletion of the internal market 
compliancespoštovanje smernicecompliance with this Directive 
complianceizpolnjevati pogoje za dostopcompliance with the eligibility conditions 
complyupošteva priporočilacomply with the recommendation 
compositionporavnava  
concerns katerimi se ukvarjajo mednarodne organizacijeof concern to international organizations 
conditionsživljenjske in delovne razmereliving and working conditions 
conditionsdelovne razmereconditions of work 
conditionspogoji za priznanje kvalifikacijconditions of qualification 
conditionsdelovne razmereworking conditions 
conferredki jim jih priznava (daje)the rights conferred on them 
confidentialityzaupnost  
conflictkolizijske normeconflict of laws 
conformityv skladu sin conformity with 
considerationobičajna ali minimalna mezda ali plačo in vsa druga nadomestilawage or salary and any other consideration 
consideringspričo (ob upoštevanju)Considering the protocol 
constituentso sestavni delform a constituent part 
constitutebiti razlog za odpuščanjeconstitute grounds for dismissal 
constituteje temeljna pravicafreedom of movement constitutes a fundamental right 
constraintspredpisati upravnih, finančnih in zakonskih zahtevimposing administrative, financial and legal constraints 
constructivekonstruktivni predlogiconstructive proposals 
consumption,poraba na gospodinjstvohousehold consumption 
contemplaterazmišlja o, nameravacontemplatingnačrtuje
contractdelovna pogodba, pogodba o delucontract of employmentpogodba o zaposlitvi
convenesklicati sestanekconvene a meeting 
convenesklicati  
convergenceskladnost  
convergencezbliževanje ciljev in politike socialnega varstvaconvergence of social protection objectives and policies 
councilEvropski podjetni sosvetEuropean Works Councildelavski svet
court of justiceEvropsko sodiščethe Court of Justice 
coverne obravna, ne urejanot covered 
coverveljati za, urejaticover employees' rights 
cut-backzmanjšanje ali zapiranje podjetij,cut-backs or closures of undertakings 
decentspodoben življenjski standarda decent standard of living 
decidesporazumno določiti, odločati odecide by common agreement upon 
decisionsodna odločba.judicial decision .. 
deemmenitideems necessary 
deemvelja, da je delodajalecan employer shall be deemed to be 
defenceVarstvo pravicdefence of rights 
deliberationssodelovati v razpravahtake part in the deliberations 
deliverpovedati svoje stališčeto deliver an opinion 
dependantsvzdrževani družinski člani  
dependenceodvisnost od drogdrug dependence 
derogationz odstopanjem odby way of derogation 
detrimentv škodoto the detriment of 
detrimentalki škodi samo njej,detrimental only to itself 
developmentsodelovanje z deželami v razvojudevelopment cooperation 
dialoguedialog med socialnimi partnerjidialogue between management and labour 
dignitysvobodno in dostojanstvenoin freedom and dignity 
dimensionsocialne razsežnostisocial dimension 
disadvantagespreseganje teh pomanjkljivosti;,overcome such disadvantages 
disadvantagesprikrajšane glede poklicne potidisadvantages in their professional careers 
discontinueprekinjeno delovno razmerjethe employment relationship was discontinued 
discourageodvračati  
disparityodstopanja med stopnjami socialnega varstvadisparity levels of social protection 
economyodprto tržno gospodarstvoan open market economy 
educationzdravstvena vzgojahealth education 
educationsplošno in poklicno izobraževanje,education and vocational training 
eligibilitypravica do stanovanjaeligibility for housing 
eligibilitydostop do zaposlitveeligibility for employment 
eligibleupravičen do nadomestileligible for benefits 
eliminationodprava carinelimination of customs duties 
emergencyizredne razmerean emergency situation 
encompasszajemati vse poslovne enoteencompass all of the establishments 
encouragespodbujati  
endeavourstremeti

k prilagoditvi

endeavour

to adopt to

 
enjoyuživati varstvo, zaščito,.enjoy the protection 
ensue( k temu) ne vodi samo (ne sledi iz)ensue not only from 
entailvključevati, pomeniti, prinašati  
entailvključevati, prinašati, pomeniti  
enter(ponovno) zaposliti seenter or re-enter the labour market 
entitledupravičen do pokojnineentitled to a pension 
entitlementpriznana ali pričakovalna praviceimmediate or prospective entitlement 
entitlementpravica do nadomestilbenefit entitlement 
entity(gospod.) subjekt  
entrustzadolžiti, zaupati komube entrusted with 
enunciateobjavljeno (poudarjeno) v priporočiluenunciated in the council recommendation 
environmentdelovno okoljethe working environment 
envisagepredvideni (načrtovani, nameravani) ukrepimeasures envisaged 
equalenako plačilo za enako deloequal pay for equal work 
equalityenako obravnavanjeequality of treatment 
establishmentvzpostavljanje ali delovanje skupnega trga.establishment or functioning 
establishmentorgani javnega prava (ki jih ureja javno pravo)establishments governed by public law 
eventv primeru,ob ...in the event 
exacerbatezaostrijo regionalno neravnovesjeexacerbate regional imbalances 
exceedingnajveč šest mesecevnot exceeding six months 
exchequerdržavna blagajna, minister (ministrstvo) za finance)  
exclusiontokovi marginalizacijeexclusion processesprocesi socialnega izključevanja
exclusionmarginalizacijasocial exclusion,socialno izključe-vanje, izključenost
exclusionvse oblike marginalizacijeall exclusion situationssoc. izključevanje
exerciseizvajanje (opravljanje) nalog (dolžnosti)exercise of the responsibilities 
exerciseodločiti se za (izbrati) to možnostexercise the option 
exercisezakonito opravljanje funkcijexercising their functions 
exerciseuveljavljati pravicoin order that it (the right) may be exercised 
exerciseuveljavljanje pravicexercise of rights 
expansionširitev proizvodnjeexpansion of production 
expatriationdetaširani delavciexpatriation of the employee 
expenditureupravni stroškiadministrative expenditure 
expresslyizrecno zahtevatiexpressly require 
facilitateolajšati ponovno zaposlovanjefacilitate the re-employment 
facilitateolajšati  
facttako dejansko kot po zakonihensured in fact and in law 
failure(ki) ne odgovorifailure to reply 
fairnesspravičnost  
fallsodijofalling within the provisions 
fallspadati, soditifall under article 
fear(utemeljena) bojazena reason to fear 
fillzasesti prosto delovnofill a vacancy 
floweringrazcvet kulturnega življenja (kulture)flowering of the cultures 
followspremljatifollow up 
formulateoblikovati postopkeformulate procedures 
framingoblikovanje skupne obrambne politikeframing of a common defence policy, 
freedomsvobodno gibanje , svoboda gibanjafreedom of movement 
fundEvropski socialni sklad;European Social Fund 
gainfulopravljati plačano deloexercise a gainful activity; 
gapprekinitev delovne dobegap in their working lives 
gearedprilagojengeared to 
geographicalprostorska mobilnostgeographical mobility 
governurejatigoverning the employment of 
governki urejajo področja.governing areas covered 
grantpooblastitigrant the competent public authority the power 
grantdodeljevanje ugodnostigranting of any benefit to 
guaranteejamčiti izplačiloguarantee payment 
guaranteejamstveni skladiguarantee institutions 
guaranteejamčiti pridobitve te smerniceguarantee the results imposed by this directive 
guaranteedzajamčeni minimalni dohodekguaranteed minimum income 
hamperovirati, biti ovira  
healthzdravstvopublic health 
holdima nanj imensko naslovljeno ponudboholds an offer in his name 
holdzasedati službohold an office 
holdopravlja naloge predsedstva Sveta.holds the presidency of the council. 
holdzavirati (razvoj)hold back 
holidayureditev plačanega dopustapaid holiday schemes 
human health protectionzdravstveno varstvohuman health protection 
hygienezdravstveno varstvo na delovnem mestuoccupational hygiene 
impedeovirati  
impededovira prevelika odstopanjaimpeded by too great a disparity 
impetuspotrebna spodbudathe necessary impetus 
implementizvršilni organiimplementing bodies 
implementingizvedbeni odlokiimplementing decisions 
implicationspravne, gospodarske in socialne posledicelegal , economic and social implications 
implyne zavezuje držav članicimplies no obligation on the member states 
incapacitydelovna nezmožnostincapacity for work 
incentivepospeševalni ukrepiadopt incentive measures, 
indentprvi odstavekfirst indent 
industryindustrija,

(indust. panoga)

  
influenceimeti odločilen vplivexercise a dominant influence over 
informinformiranje delavcev in za posvetovanje z njimiinforming and consulting employeesobveščanje
infringementskršitve njihovih pravicinfringements of their rights; 
insolvencyplačilna nesposobnost  
installpridružiti seinstall themselves with a worker 
instigatedati pobudo  
integrationgospodarsko in socialno vključevanje (integracija)economic and social integration 
inter-dependentsoodvisno  
invokese ne smejo sklicevati na ugodnostiinvoke the benefit of the provisions 
involvenad premoženjem delodajalcainvolving the employer ' s assets 
involvepomeni znatno sprememboinvolves a substantial change 
irrespectivene glede na njegovo bivališčeirrespective of his place of residence ,. 
isolationsocialna osamitevsocial isolationizolacija
isolationpreučiti ločenostudied in isolation 
issueizdatiissue directives 
job,ustvarjanje novih delovnih mestjob-creation, 
joinpravica, da se mu pridružiright to be joined 
jointskupni programjoint programme 
keepv skladu z njihovim posebnim položajemin keeping with their particular situation 
keepodvračanje državljanov drugih državkeep nationals of .. away from 
kindv gotovini ali v naraviin cash or in kind, 
latestzagotoviti najkasneje dosecure at the latest 
lawjavno pravopublic law 
lawdelovno pravolabour law 
leaveplačani dopustpaid leave 
legalpravna osebalegal person 
lendpodpiratilend support 
levelstopnja zaposlenostilevel of employment 
levelstopnja zaposlenostilevel of employment 
liability guarantee(finančne) obveznosti jamstvenega skladaliability of guarantee institutions , 
liableostati (finančno) odgovoren, zavezancontinue to be liable 
liasion(skupaj, v sodelovanju) s Komisijoin liasion with the commission 
limitationsomejitve  
linesorodniki po navzgornji linijirelatives in the ascending line 
liquidation,likvidacija (podjetja)  
liveživeti na človeku dostojni načinlive in a manner compatible with human dignity 
machinerymehanizmi za pritožbo (postopki)machinery for appeals 
maintainedob hkratnem (nadaljnjem) napredovanjuwhile the improvement is being maintained 
makesprejeti predpisemake regulations 
makezlorabljati pristojnostimaking improper use of the powers 
makedelavcu dati podatkemade available to the employee 
makepogojevatimake subject to 
makedoločiti veljavnostmade articles 48 and 49 applicable to 
markpomeni novo stopnjomarks a new stage 
mattersglede stanovanjain matters of housing 
migrantdelavci migrantimigrant workers 
mobilitymobilnost  
non-inflationaryneinflacionarni  
null and voidničen in neveljaven  
obstacleovira  
outsideodvisni od zunanje nege in storitevdependent on care and services from outside 
overallvsestranksa, globalna politikaoverall policy 
participationprispevki, ki so jih vplačali v ustrezne programe socialnega zavarovanja;their participation in appropriate social security schemes 
partiesvisoke pogodbenicethe high contracting parties 
penaltyškoda za tiste delavcepenalty for those who 
permitdovoljenje za bivanjeresidence permit 
placingtehnike posredovanjaplacing techiques 
placingsposredovane zaposlitve  
pointerskažipotpointers to the way 
policiespolitika Skupnosti na drugih področjih.the community’s other policies 
populationdelovno aktivno prebivalciworking population 
postdelovno mesto  
prejudicebrez prejudiciranja nasprotnega dokazawithout prejudice to proof to the contrary, 
prerogative(prednostna) pravica  
preventionpreprečevanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni;prevention of occupational accidents and diseases; 
preventionpreprečevanje boleznithe prevention of diseases 
privilegednajbolj zapostavljeni ljudjeleast privileged 
procedureposvetovalni postopekconsultation procedure 
proceduresupravni postopkiadministrative procedures 
proceedingsuvedba stečajnega postopkaopening of proceedings 
proceedingszačeti stečajni postopekopen the proceedings 
processv sodnem postopkuby judicial process 
profitiztržekshare in the profitsdobiček
prohibitprepovedati  
projectednameravan, načrtovan  
promotepospešiti  
proofdokaz(ovanje) obstoja delovne pogodbe ali delovnega razmerjaproof of the existence of a contract or employmentpogodba o zaposlitvi, zaposlitveno razmerje
protectionvarstvo okoljaenvironmental protection 
protectionvarstvo (pravic) delavcevpotection of employees 
protectionzdravstveno varstvohealth protection; 
protectionvarstvo potrošnika;consumer protection 
protectionvarstvo pred naravnimi nesrečamicivil protection 
protection,varstvo potrošnikov,.consumer protection, 
providepo domači (nacionalni) zakonodajiprovided for under under national legislation 
provideopravljajo storitveproviding services 
providedv skladu s to pogodboas provided in this treaty 
provisionpredvidevati, napovedovatimakes provision for 
provisionpredvidevati možnostprovision should be made for 
provisionszakonskimi in upravnimi predpisiprovisions laid down by law, regulation or administrative action 
provisions,davčni predpisifiscal provisions 
public.javne (državne) službe, javni sektorpublic service 
pursuant tov skladu s/z  
pursue(skušati) uveljaviti svoje zahtevepursue their claims 
pursueopravljati delo kot delojemalci,pursue activities as employed persons 
putomogočati delavcemputting workers in a position 
putvpisati se na stanovanjski seznamput his name down on the housing lists 
qualifyingčakalne dobequalifying periods 
raiseza probleme, ki jih povzročathe problems raised by 
ratesakordno delowork at piece rates 
ratesplačilo na urowork at time rates 
reasonzaradi prenosaby reason of a transfer 
reasonablev razumnem sorazmerjuin a reasonable manner in accordance with 
reasonedutemeljeni predlogireasoned proposals 
receivebiti deležen enake pomočireceive the same assistance 
recitalpreambula, odstavek preambuleeighth recital 
recognitionvzajemno priznavanje diplom, spričeval ali drugih potrdil o kvalifikacijahmutual recognition of diplomas , certificates or other evidence of formal qualifications 
recognizedpriznane kvalifikacijerecognized qualifications 
reconcileusklajevanje družinskih in delovnih obveznostireconcile family and professional responsibilities 
recoursese lahko obrnejo namay have recourse 
recruitmentposebni postopki novačenjaspecial recruitment procedure 
redundanciesmnožično odpuščanje presežnih delavcevcollective redundanciespresežki
redundantdobiti odpoved, postati presežni delavecto be made redundant 
registeredregistrirana poslovna enotathe registered place of business 
registration(da mora biti kandidat) prijavljen na zavodu za zaposlovanjeregistration with employment offices 
regulationspredpise o imigracijiimmigration regulations 
rehabilitationrehabilitacija okrevancevrehabilitation of convalescents 
reinforcepovečanje (krepitev)socialne usklajenostireinforcing 
reinstatementvrnitev na delovno mesto  
relationshipdelovno razmerjeemployment relationship 
relocationselitev (podjetja)  
remunerationplačilo  
renderolajšati zaposlovanjerender the employment of workers easier 
renewable.lahko so ponovno imenovanitheir appointments shall be renewable . 
renounceodpraviti, odpovedati se  
replacementnadomestni dohodekreplacement income 
requestvložena zahtevaa request has been made 
require(država) ni dolžnashall not be required 
requiredolžan obvestitishall be required 
requireki ga zahteva narava prostega delovnega mestarequired by reason of the nature of the post to be filled . 
requirementobvezni vizum(i)a visa requirement 
requirementzadovoljiti potrebe gospodarstevsatisfy the requirements of the economies 
resourcesprimerna nadomestila (socialne dajatve)sufficient resourceszadostni viri
resourcesproračunski viribudgetary resources 
resourcesrazvoj človeških potencialovthe development of human resources 
respectza obveznostiin respect of obligations 
respectspoštovanje človekovega dostojanstvarespect for human dignity 
respectivevsak na svojem področju pristojnosti.in accordance with its respective powers. 
restoreponovna vzpostavitev normalnega stanjarestore to normal the situation 
restrictz določenim številom ali z odstotki omejevatirestrict by number or percentage 
restrictionomejitev  
retainobdržatiretain 
retirementstarost za upokojitevretirement age 
retrainprekvalifikacija  
returnporočilo, obrazec  
revealrazkrivati kakršnekoli informacijereveal any information 
rightsvoboda združevanjathe right of association 
rightpravica do stavkethe tight to strike 
rightpravica do izprtja.the right to impose lock-outs 
rightpravica bivanjaright of residence; 
risepovzročitigive rise 
rootsukoreninjenosti v nacionalni kulturiroots in national cultures 
rulesprocesna pravilaprocedural rules 
rulesposlovnikrules of procedure 
safeguardingvarstvo pravic delavcevsafeguarding of employees' rights 
satisfyskupno poplačilo terjatev upnikovsatisfy collectively the claims of creditors 
satisfyustrezati določilomsatisfy the provisions. 
scopepodročje veljavnosti  
scourgesrazširjene (težke) boleznimajor health scourges 
secondmentpremestitev  
seekiskati rešitveseek solutions 
serveUnija razpolaga z enotnim institucionalnim okviromThe union shall be served by a single institutional framework 
servicenacionalni zavodi za zaposlovanjenational employment services; 
setvzpostavljen.set up 
set upvzpostaviti mehanizme združevanje.setting up machinery 
set:Unija si postavlja naslednje cilje:The union shall set itself the following objectives: 
shareribolov z delitvijo ulovashare fishing 
shareso deležni izboljšanja:receive their share from improvements 
shortagepomanjkanje primerne delovne sileshortage of suitable labour 
shouldče bi postalshould he become 
sidessocialni partnerjiboth sides of industry 
signatorypodpisnicethe signatory parties 
situated(ki je) na ozemlju, za katero velja Pogodbasituated within the territorial scope of the treaty 
skilledstrokovni pokliciskilled jobs 
solelyki se nanaša izključno narelating solely to 
spherepodročje socialnega varstva, socialnega zavarovanjathe sphere of social protection, social security; 
sphere;področje prometathe sphere of transport; 
standoviratistand in the way of 
statutoryobvezno socialno zavarovanjestatutory social security schemes 
statutorypo zakonu ustanovljena prometna podjetjastatutory transport undertakings 
statutoryobvezno pokojninsko zavarovanjestatutory pension schemes. 
step upizboljšati  
stipulate(natančno)določiti  
stringentstrožji ukrepi  
structuresstrukture delovnih mestjob structures 
subjectpovezati (pogojevati) pravico do zaposlitve s/zsubject eligibility for employment 
subject toglede na to, kolikšen delež teh stroškov pokriva socialna podpora;subject to cover by social assistance 
subsidiarity,načelo subsidiarnostiprinciple of subsidiarity 
suitki ustreza njegovim posebnim potrebamspecifically suited to his needs 
supplementarydodatno pokojninsko zavarovanje v podjetju ali v skupini podjetijsupplementary company or inter-company pension schemes 
supplementarydopolnilni ukrepisupplementary measures 
supplydati, posredovatisupply them with relevant ... 
sustainabletrajnostni gospodarski in socialni napredeksustainable economic and social progress 
takesprejeti ukrepe.take measures 
takesprejeti ponudbotake up offers 
take-overprevzem  
taxationdavki, davčna problematika obdavčenje
termmandatterm of office 
termsv smislu organizacije in delovanja;in terms of organization and functioning; 
threatenresno ogrožatiseriously threaten 
thresholdspodnji prag števila zaposlenihthresholds for the size of the workforce 
tiesprejšnje zaposlitvene veziprevious occupational ties ; 
tiesdružinske vezifamily ties 
tieski temeljijo na institucionalnih povezavahbased on institutional ties 
timedovolj zgodaj, da omogoča; pravočasno za ..in good time to allow 
timetablečasovno zaporedje  
trainingpoklicno usposabljanjevocational training 
trainingpoklicno in dodatno izobraževanje;basic and advanced vocational training; 
trans-europeantransevropskih omrežij (vseevropski)trans-european networks 
transfereeprevzemna družba prevzemnik
transferorprenosna družba prenosnik
transfersprenos podjetjatransfers of undertakings 
transitionalprehodna določilatransitional 
transmission,prenašanje bolezni  
transnationalizationnadnacionalna narava  
transparencypreglednost trga delovne siletransparency on the labour market 
transposeuveljaviti (prenesti v domačo zakonodajo)  
treatmentneenako obravnavanjeunequal treatment 
treatmentenako obravnavanjeequal treatment 
tribunalrazsodišče  
unanimitysoglasje  
underpo pogodbah o delu zaaffected under contracts of employmentpogodbe o zaposlitvi
underpo tej uredbiunder this regulation 
underpo istih pogojihunder the same conditions 
underpo pogojih in za nameneunder the conditions and for the 
undergoopraviti strokovni preizkusundergo a vocational test 
undergoessoočati se, doživljatiundergoes or foresees disturbances 
underlying ommunity law(na kateri) temelji zakonodaja Skupnostiunderlying community law 
underpinpodprtih s skupno sprejetimi ciljiunderpinned by objectives 
undertakelotiti se  
undertakingpodjetje na ravni Skupnosti ("skupnostne dimenzije")Community-scale undertaking 
undertakingkoncern na ravni SkupnostiCommunity-scale group of undertakingsskupina podjetij (družb)
undertakingkoncerni na ravni Skupnostigroup of undertakings"
undertakingobvladujoče ali krovne družbecontrolling undertaking 
unitmerska enotaunit of measurement 
unjustifiableneupravičen  
validityrok veljavnostiperiod of validity 
variousposamezne regije in panogevarious regions and industries 
varyprilagoditi področje veljavnostivarying their scope 
venturemešano podjetjejoint ventureskupna vlaganja
venuekraj (sestankov)  
vesselmorske ladjesea-going vessels 
virtueNa podlagi te praviceby virtue of the same right 
vocational guidancepoklicno svetovanjevocational guidance 
volumedel, zvezek, knjiga  
voluntarydobrodelne bolnišnicevoluntary hospitals 
vulnerablenajbolj ogroženi ljudjemost vulnerable people 
wagezajamčena plačalegal minimum wage 
wagesplače, mezde in plačewages and salaries 
warrant(ne) ne zadošča za uvedbo stečajnega postopkawarrant the opening of the proceedings 
whileob nadaljnjem napredovanjuwhile the improvement is being maintained 
wideširša pooblastilawider powers of extension 
winding upprenehanje  
wishingv želji  
witherbodisifixed wither in the form 
withinv Skupnosti, znotraj Skupnostiwithin the community 
worknaziv, razred, vrsta ali kategorija delathe title, grade, nature or category of the work 
work outizdelati opredeliti  
workforcedelavci, kolektiv  
wrong(ki se mu) godi krivicawronged by 
 

Števec obiskov:     17. slon

Osveženo dne/Updated on: 17. september 2001